Generalforsamling den 9. marts 2023

Generalforsamling referat den 9. marts 2023

Ekstraordinær Generalforsamling 2022

Torsdag den 12. maj Kl. 19.00


Antal deltagere: 28


1) Valg af stemmetællere : Hanne Engberg og Bent Petersen


Dirigent. Klaus Engberg


2. Endelig godkendelse af de nye vedtægter jf. § 7 som vedtaget på de den ordinære generalforsamling den. 17. marts 2022


De nye vedtægter blev godkendt.


3) Eventuelt: intet. 


Underskrift


Referent: Kirsten Holm Iversen       Dirigent: Klaus Engberg

 

Generalforsamling 2022

Generalforsamling


Torsdag den 17. marts 2022


19.30 i Aktivitetshuset


Dagsorden


1. Valg af stemmetællere


2. Valg af dirigent


3. Formandens beretning


4. Fremlæggelse af revideret regnskab


5. Fastsættelse af kontingent

 

Uroksen fra Elmely Kro


6. Forslag til nye vedtægter


7. Indkomne forslag fra medlemmerne


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår:

 • Inge-Lis Madsen (genopstiller)
 • Kjeld Sørensen (genopstiller)
 • Kirsten Holm Iversen (genopstiller)
 • Carsten Kristoffersen (genopstiller)

 

9.Valg af 1 suppleant for to år.

 • På valg er: Anne Warberg (genopstiller)


10. Valg af 1 revisor for 2 år

 • På valg er: Poul Andersen (genopstiller)


11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

 • På valg er: Svend Aage Jørgensen (genopstiller).


12. EventueltREFERAT


1. Stemmetællere: Mogens Helt og Mogens Jørgensen


2. Dirigent: Klaus Engberg


3. Formandens beretning blev godkendt.


4. Regnskab og balancen blev gennemgået af Kjeld Sørensen. Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt.


5. Kontingent uændret. 250 kr. for ægtepar og 150 kr. for enkeltmedlemmer


6. De nye vedtægter blev gennemgået af Kjeld Sørensen og vedtaget. Vedtægterne skal godkendes igen på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 12/5 2022 


7. Ingen indkomne forslag.


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Genvalgt: Inge-Lis Madsen - Kjeld Sørensen - Kirsten Holm Iversen – Carsten Kristoffersen


9. Valg af suppleant: Anne Warberg for 2 år og Malene Jensen for 1 år


10.Valg af 1 revisor for 2 år: Poul Andersen genvalgt.


11. Valg af revisorsuppleant for 1 år: Svend Aage Jørgensen genvalgt.


12. Eventuelt: Marina gennemgik programmet for den kommende sæson


GF afsluttet kl. 20:30


Underskrift                                                                   Underskrift 


Kirsten Holm Iversen                                                  Klaus Engberg


(referent)                                                                      (dirigent)

 

Referat konstituerende bestyrelsesmøde 17. marts 2022 kl. 22:00

 

Formand - Marina Wijngaard


Næstformand – Inge-Lis Madsen

 

Kasserer – Kjeld Sørensen

 

Webmaster – Carsten Kristoffersen

 

Sekretær – Kirsten Holm Iversen

 

Medlem – Eskild Lund

 

Medlem – Hanne Glæemose Engberg*

 

Suppleanter Anne Warberg og Malene Jensen

 

Referent: Kirsten Holm Iversen

 

______________________________________________________________

*) Hanne Glæemose Engberg var i november trådt ind i den ledige post i bestyrelsen.  

 

 

Årsberetning 2021

Årsberetning 2021 / ved formand Marina Wijngaard


Foreningen nåede at afholde to møder i hhv. januar og februar, men derefter blev samtlige arrangementer inklusive generalforsamlingen aflyst. Den 15. juni lykkedes det så at afvikle GF og efterfølgende konstituerede den nye bestyrelse sig som følger:Formand – Marina Wijngaard


Næstformand – Inge-Lis Madsen


Kasserer – Kjeld Sørensen


Vicekasserer/webmaster – Carsten Kristoffersen


Sekretær – Kirsten Holm Iversen


Medlem – Eskild Lund


Suppleanter – Anne Warberg og Hanne Glæemose Engberg

 

Årsberetning 2021

Årsberetning 2021

Året 2021 har igen stået i aflysningernes tegn og foreningens arbejde har været præget af covid19 og alle de deraf følgende restriktioner og forstyrrelser


Der er en ledig post og bestyrelsen blev bemyndiget til selvsupplering.

Det har imidlertid indtil november ikke været muligt. Hanne Engberg er nu  indtrådt som bestyrelsesmedlem.


Der blev i løbet af året afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor vi forsøgte at tilrettelægge foreningens arbejde på bedste vis. Det har ikke altid været lige let at holde gejsten oppe.


I juni kunne vi afvikle byvandringen i Kr. Eskilstrup, som blev en stor succes. Vi havde lånt spejdernes hytte i grusgraven og vejret var med os. Det var helt klart, at vi alle sammen trængte til nogen selskabelighed.


Derefter gik vi i gang med vores efterårsprogram. Efterårsudflugten gik til Ledreborg. Der havde vi dog forregnet os – tilslutningen var ikke særlig stor, og der var underskud. Men det var meget hyggeligt – vi fik en fremragende rundvisning, spiste frokost i Fasaneriet, og på vejen hjem lagde vi til i Gl. Lejre, hvor vores chauffør gav kaffe og en lille én ved museet. Nogle gik en tur til skibsætssætningerne, og andre besøgte museet.

Men på grund af denne erfaring har bestyrelsen besluttet at indføre et mindste antal deltagere i den årlige udflugt fremover, Hvis der ikke kan samles 30 deltagere, bliver udflugten aflyst. Og det gælder allerede for september i år.


Oktobermødet med foredrag om Indvandring i Danmark fik bedre tilslutning, og til november håbede vi så på at se endnu flere og ikke bare fra Tølløse, men også fra St. Merløse og St. Taastrup. Lene Floris gav en fin beretning om livet på St. Taastrups præstegård. Og bordene var stillet op, så der var en vis afstand. Men vore medlemmer var åbenbart stadigvæk forsigtige. Resultatet blev, at der var indkøbt alt for meget og frossent wienerbrød er ikke sagen. Så det måtte kasseres.


Til decembermødet og på selve dagen måtte Lene Hjere Østergaard melde afbud - af forsigtigheds grunde. Hun frygtede, at hun var smittet. Det viste sig dog at være en forkølelse. Med så kort varsel kunne vi jo ikke bare aflyse, simpelthen fordi vi ikke har alle e-mail adresser. Næstformanden trådte til med billeder og foredrag om Kaffe Karen og alle de andre, som ellers var planlagt til februar.


Det kan ikke benægtes, at den sociale kontakt er et væsentligt aspekt af vores foreningsmøder. Man skal ikke undervurdere værdien af en hyggelig snak i kaffepausen.  Både glögg og æbleskiver slog fint til. Og vi fik en hyggelig juleafslutning. Og Lene Hjere Østergaard har givet tilsagn om at holde sit foredrag i november i år.


Arkivernes Dag lørdag den 13. november forløb godt. Der var stor interesse for historien om Kirker og præstegårde i den tidligere Tølløse kommune.


Også Arkivet har været ramt af lukning. Tirsdag eftermiddage med en snak med Inge-Lis og mulighed for aflevering af billeder og andet materiale gik derfor også lidt i stå.


Men selv om vi ikke kunne mødes, fortsatte bestyrelsen ufortrødent. Nu kunne vi fordybe os mere i bestemte emner – herunder en registrering af folk og fæ i Nr.Eskilstrup, fotoregistrering af den fredede voldgrav i Kvarmløse, og projektet for bevarelse af pumpehuset på Asserholmdæmningen. Desuden blev der taget en serie billeder af den fredede præstegård i St. Taastrup. Til sidst må jeg nævne et forslag fra Nr.Jernløse Lok. Hist. om uroksen, som for mange år siden fundet blev fundet ved Elmely Kro. Forslaget går ud på at få lavet en jernskulptur, som skal opsættes på fundstedet. Selve kontakten med arealets ejer og kommunen har Nr. Jernløse foreløbigt taget sig af.      


I begyndelsen af oktober deltog formanden + et medlem i GF og Årsmødet for Dansk Lokalhistorisk Forening. Temaet var Rytterskolerne og mere generelt skolernes udvikling fra Reformationen og frem. Nu har vi ingen rytterskoler i vores område, men i lighed med kongen og sågar før kongen har godsejere stiftet skoler for godsets børn. Og dette emne blev også berørt. Møderne tilrettelægges meget professionelt med dygtige foredragsholdere med indgående kendskab til temaet..


Deltagelse i Årsmøderne er ikke forbeholdt bestyrelsesmedlemmer. Der er plads til fire stemmeberettigede deltagere til


Generalforsamlingen. I år er det igen formanden og et medlem, som vil deltage i årsmødet i Skælskør. Temaet i år er den tidlige danske arbejderbevægelse i anledning af 150-året for Slaget på Fælleden.      


I december deltog medlemmer af bestyrelsen i planlæggelse af lysfestivalen, som blev afviklet i februar 2022.

Inge-Lis bidrog på foreningens vegne med det afsluttende foredrag om markante bygninger i stationsbyen.


I november – december gennemgik bestyrelsen foreningens vedtægt. I tidens løb var vi stødt på små problemer, da der var et par forældede formuleringer.  I stedet for at stille ændringsforslag, besluttede vi at nyskrive den.  Herom mere under pkt. 6. 


Alt i alt har vi flere gange måttet aflyse og/eller flytte møder og foredrag. Det har været epidemiens onde konsekvens. Den er vi ikke ene om, men den har ikke desto mindre gjort bestyrelsens liv lidt vanskeligt.

Medlemmerne har gennemgåede været trofaste og det har glædet os.  Og så har vi fået nye medlemmer og dem hilser jeg herved hjertelig velkommen.

 

 

Generalforsamling 22. oktober 2020

Generalforsamlingen måtte udsættes på grund af coronarestriktionerne.

 

Den blev gennemført den 22. oktober - på falderebet inden nye restriktioner trådte i kraft.

 

Generalforsamling


Torsdag den 22. oktober 2020

kl. 19.30 i Aktivitetshuset

Dagsorden


1. Valg af stemmetællere


2. Valg af dirigent


3. Formandens beretning


4. Fremlæggelse af revideret regnskab


5. Fastsættelse af kontingent


6. Behandling af indkomne forslag


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår

a) Svend Aage Kejlskov Jørgensen (genopstiller ikke)

b) Ejgil Piil Petersen (genopstiller ikke)

c) Grethe Preisler (genopstiller ikke)

d) Carsten Kristoffersen (genopstiller)


8. Valg af 1 suppleant for 2 år.

 På valg er: Agnes Saaby (genopstiller ikke)


9. Valg af 1 revisor for 2 år

       På valg er: Bruno Jensen (genopstiller)


10. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

       På valg er: Bent Petersen (genopstiller ikke)


11. Eventuelt      Med venlig hilsen,          

      Bestyrelsen

 


REFERAT


 1. Stemmetællere: Vivian og Yvonne
 2. Dirigent: Inge-Lis Madsen
 3. Formandens beretning blev godkendt.
 4. Regnskab og status blev udleveret på tryk. Kassereren gennemgik regnskabet, som for 2019-2020 viste et overskud på4875kr. Indestående på konto for 2019-2020 :59836kr. Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt.
 5. Kontingent uændret.
 6. Ingen indkomne forslag.
 7. Valgt: Carsten Kristoffersen (genvalg)

Kjeld Sørensen

Inge-Lis Madsen

Kirsten Holm Iversen

 1. Suppleant: Annette Arnkilde Andersen
 2. Revisor. Bruno Jensen (genvalg)
 3. Revisorsuppleant: Svend Aage K. Jørgensen
 4. Eigil Piil Petersen takkede for 10 år i bestyrelsen.


GF afsluttet kl. 2030.

 

Resumé af formandens beretning

 

Året 2019-2020 havde vist en medlemsfremgang fra 271 til 280. I foråret 2020 udbrød Covid 19 epidemien, hvor A-huset blev lukket ned.

Konstituering efter GF:

Formand: Svend Aage K. Jørgensen

Næstformand: Marina Wijngaard

Kasserer: Erik Lausen

Vice-kasserer: Carsten Kristoffersen

Sekretær/protokolfører: Eigil Piil Petersen

Der blev nedsat følgende udvalg:

 • Økonomi: Erik Lausen – formand

Arrangementer: Sven Aage k. Jørgensen – formand

Offentlig planlægning: Marina Wijngaard – formand

Bladudvalget: Inge-Lis Madsen

Over året blev der afholdt 5 bestyrelsesmøder, 2 på Lokalarkivet, 2 hos Erik Lausen og 1 i Aktivitetshuset.

Carsten Kristoffersen er valgt til Brugerrådet, Kirsten Lousdal som tovholder og Svend Aage Jørgensen som kontaktperson for indlæg til Aktivitetshusets blad.

Foreningen deltog i Tølløse Festival og Theselskabet i Holbæk.

Den 15. august udnævnte foreningen Axel Sejr Jensen til æresmedlem i anledning af hans 100 års fødselsdag.

Regnskabet 2018-2019 viste et overskud på 1093 kr.

Til aftenmøderne har der gennemsnitligt deltaget 60 personer. Der blev tilrettelagt en miniudflugt til Fugledegård , byvandring i Ugerløse og busudflugt til Frederiksdal Gods.

Medlemskontakten : 2 blade, 1 nytårsfolder, facebook, medierne og hjemmesiden.

Kontakt med både kommunen og Aastrup om stierne i området.

Foreningen har fået MobilePay

3 personer repræsenterede foreningen ved DLF’s generalforsamling i Vejle.

Foreningen udveksler oplysninger og medlemsblade med andre Lokalhistoriske Foreninger i kommunen.

Afslutningsvis: en tak til medlemmerne for deres opbakning, en særlig tak til de frivillige og en tak til Inge-Lis Madsen for gæstfrihed i Lokalarkivet.  Til sidst tak for godt samarbejde i bestyrelsen.

Generalforsamling 14. marts 2019


Referat fra generalforsamlingen 2019


Tidligere årsberetninger findes i Foreningens arkiv og kan rekvireres  ved  henvendelse

til webmaster@tollose.dkReferat fra generalforsamling torsdag den 14.martsAntal deltagere: 65 personer.

Dagsorden ifølge vedtægterne:


Pkt. 1. Valg af stemmetællere: Vivian Pihl og Marina Wijngaard 

Pkt. 2. Valg af dirigent: Niels Jensen som valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Pkt. 3. Formandens beretning: 2018 har været et godt år med god opbakning til foreningens afholdte aktiviteter. Medlemstallet er faldet lidt, selvom der er løbende nye tilmeldinger, efter generalforsamlingen den 8-3-2018 konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand:                                                     Sv. Aage Jørgensen.
Næstformand:                                            Marina Wijngaard.
Kasser:                                                         Erik Lausen.
Reservekasserer:                                       Carsten Kristoffersen.
Sekretær/protokolfører:                            Ejgil Piil Petersen.
Stående udvalg/formand:
Økonomiudvalg                                          Erik Lausen
Arrangementsudvalg                                Sv. Aage Jørgensen.
Udvalg off. planlægning:                          Marina Wijngaard.
Bladudvalg:                                                 Inge- Lis Madsen.
Over året er der afholdt 5 ordinære møder, to bestyrelsesmedlemmer også har sæde i A-Huset`s Brugerråd. Foreningens nye hjemmeside er www.tølløse.dk, hvor Carsten og Marina begge er webmaster. Den nye persondatalov har medført, at to bestyrelsesmedlemmer har været på kursus herom.
Ved generalforsamlingen i 2018 deltog 50 medlemmer med efterfølgende quiz og foreningen var vært for et traktement. Udover foredragene har der været afholdt miniudflugt til Kongsgården ved Sorø, byvandring i St. Merløse samt busudflugten til Koldinghus – Kongernes Jelling.
Til dato har 10.000 besøgt hjemmesiden, der er omdelt en aktivitetsfolder og udgivet  to medlemsblade. Økonomiudvalget har indført MobilePay i deres forretningsgang og årets resultat viste et overskud på 1083,00 kr. mod et budgetteret overskud på 2500,00 kr.
De 7 lokalhistoriske foreninger i Holbæk kommune udveksler medlemsblade m.v. Dansk Lokalhistorisk Forening afholdt den 13-15/4 2018 generalforsamling i Ribe, hvor Vivian, Sigrid og Sv. Aage deltog.
Arkivet har åbent 4 timer hver tirsdag eftermiddag, arkivernes dag blev afholdt den 10-11-2018 med konkurrence, traktement og 116 besøgende. Hver uge bliver der lagt billeder/historie på facebook som bliver meget besøgt.
Afslutningsvis en tak for godt samarbejde i bestyrelsen, en tak til hjælperne ved arrangementerne, en tak til arkivet samt hjælperne der, en tak til husorkesteret, en tak til fotografen samt en tak til John Jeppesen for sin tid med 10 år i foreningens bestyrelse.
Beretninger, mødereferater og regnskab kan læses på hjemmesiden under bjælken generalforsamling.

Dirigenten takkede for en og fyldig beretning, hvortil ingen havde spørgsmål og beretningen blev godkendt.

Pkt. 4. Regnskab: Kasseren fremlagde det reviderede regnskab:

Regnskabet 2018 viste en balance på 93144,00 kr. med et overskud på 1093,00 kr.
Status pr. 31-12-2018 viste en egenkapital på 56846,00 kr.
Budget 2019 viser en balance på 91100,00 kr. med et underskud på 6600,00 kr.
Dirigenten takkede for fremlæggelsen, hvortil der kom et enkelt spørgsmål om en kontering, fra Ebbe Kring. Det viste sig at være konsulentbistand til tidligere web-master. 

Regnskabet godkendt.

Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent: forbliver uændret.

Pkt. 6. Ingen indkomne forslag.

Pkt. 7. Valg:
Erik Lausen                       genvalgt.
Kirsten Lousdal                 genvalgt.
Marina Wijngaard             genvalgt.
Vivian Pihl                       genvalgt suppleant 2 år.
Agnes Saaby                    valgt suppleant 1 år.
Poul Andersen                 genvalgt revisor 2 år.
Bent Petersen                  genvalgt revisor suppleant 1 år.

Pkt. 8. Eventuelt:
En præsentation af bestyrelsen for salen, ellers ingen spørgsmål. Dirigenten tog ordet og takkede for god ro og orden hvor generalforsamlingen var til ende kl. 20,30.

Protokollen skrevet af protokolfører, og underskrevet af Ejgil Piil Petersen
Protokollen læst af dirigenten, og underskrevet af Niels Jensen.  

St. Merløse den 15-3-2019 kl. 15,40
Ejgil Piil Petersen

 ________________________________________________

 

Generalforsamlingens trofaste dirigent

Regnskab for 2018 og budget for 2019.

 

Lokal Historisk Forening for Tølløse Egnen.Regnskab for året 2018.


 

Indtægter:                                                                 kr.                                kr.

Kontingent.                                                                                               36.580

Kaffesalg.                                                                                                   8.875

Salg af hæfter.                                                                                              665

Salg af Før og Nu                                                                                    12.100

Bankrenter                                                                                                         5

Udflugt. Deltagerbetaling.                                                                     34.919

                                                                                                                  93.144

Udgifter:

Bager og købmand                                             7.647                                     

Indkøb Før og Nu                                                4.218

Foredragsholder:                                                 9.626

Bladudgivelse                                                    13.481

Honorar: Formand                                                  500

               Kassereren                                               500

Udflugt: Bus, spisning og entre.                       31.511                                     

Annoncer                                                               8.108

       ”        vedr. dec. 2018 bet. jan 2019            1.485

Konferencer                                                          3.900

Rejseudgifter                                                           339

Repræsentation                                                   1.572

Konsulentbistand                                                1.950

Kontingenter                                                         1.550

Kontorartikler                                                       4.572

Porto og gebyr                                                     1.092

                                                                             92.051                           93.144

Overskud                                                              1.093

Balance                                                              93.144                            93.144STATUS                                                                                 kr.                                  kr.       

Egenkapital 1. januar 2018                                         

Danske Bank                                                    27.493

Danske Bank – Giro                                        27.575

                                                                           55.068

Mellemregning

Indbetaling. Kontingent 2017                          -5.250

        ”          Udflugt 2017                                      -600

                                                                            49.218                           49.218

Egenkapital 31. december 2018

Danske Bank                                                     27.498                                     

Danske Bank – Giro                                         29.348                                                                   

                                                                            56.846

Overskud 2018                                                  -1.093

                                                                            55.753

Mellemregning:

Annonce vedr. dec. 2018 bet. jan. 2019       -1.485

Indbetalt kontingenter for 2019                     -4.450

        ”      udflugt i 2019                                        -600

                                                                            49.218                           49.218

 

Tølløse den 31. januar 2019.

 

Signeret                                                Signeret

Erik Lausen                                          Carsten Kristoffersen                          

Kasserer                                               Vicekasserer


Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med bogføringen.

Regnskabet indstilles til godkendelse af generalforsamlingen.

 

Tølløse den 06 februar 2019.

 

Signeret                                                 Signeret

Poul Andersen                                       Bruno Jensen                                            

Revisor.                                                  Revisor.      

 

____________________________________________ 


 

Budget 2019


Lokal Historisk Forening for Tølløse Egnen.


Budget 2019
                                                                        Udgifter                      Indtægter

                                                                                 Kr.                                 Kr.       

Kontingent                                                                                               37.000       

Renter                                                                                                                       

Kaffesalg                                                                                                 10.000       

Salg af hæfter/bøger                                                                                   500

  ”      ”  før og nu                                                                                        1.000                               

Udflugter                                                                                                  36.000

Indtægter i alt                                                                                          84.500

Bager og købmand                                              9.000    

Foredragsholdere                                              11.000                                                                                                                                                                                                                                   

Medlemsblad                                                     13.500    

Honorar: formand                                                   500

               kasserer                                                    500

Udflugt                                                                33.000                                     

Annoncer                                                            10.000

Årsmøde D.L.F.                                                    4.000

Rejseomkostninger                                                500      

Repræsentation                                                   1.000  

Kontingent til DHF                                               1.600

Hjemmeside                                                         1.500      

Kontorartikler                                                       4.000      

Porto og gebyr                                                     1.000                                     

Udgifter i alt                                                        91.100                                     

Underskud                                                                                                    6.600                             

Balance                                                               91.100                           91.100

 

 1. januar 2019.

 

Signeret                                                 Signeret

Erik Lausen.                                          Carsten Kristoffersen

Kasserer                                                Vicekasserer                                     

____________________________________________

 

 

Formandens beretning for 2018


På bestyrelsens vegne berettes som følger:

                                                                                                                                                      

Generelt:                                           

Som nævnt i nytårsfolderen har 2018 været et udmærket år for foreningen. Opbakningen til foreningens arrangementer og udflugter har som sædvanligt været stor, og vejret har kun drillet lidt ved de udendørs arrangementer. Foreningens medlemstal er desværre faldet en smule fra 280 medlemmer til 271, men sammenlignet med de 6 andre lokalhistoriske foreninger i Holbæk Kommune ligger vi medlemsmæssigt helt i top. Som i de foregående år har foreningen et problem med tilgangen af nye medlemmer uden for Tølløse by. Nye medlemmer er dog kommet til og bestyrelsen håber, at de må få mange gode oplevelser i foreningens regi.

                                                       

Bestyrelsens arbejde:                                            

Efter generalforsamlingen den 8. marts konstituerede bestyrelsen sig samme aften som følger.

Formand: Svend Aage Kejlskov Jørgensen.

Næstformand: Marina Wijngaard.

Kasserer: Erik Lausen.

Sekretær/protokolfører: Ejgil Pill Petersen.

Reservekasserer: Carsten Kristoffersen.

Stående udvalg blev nedsat med følgende formænd.

Økonomiudvalg:                                                    Erik Lausen

Arrangementsudvalg:                                           Sv. Aage Jørgensen

Udvalg for offentlig planlægning:                       Marina Wijngaard

Bladudvalg:                                                            Inge-Lis Madsen


I årets løb har der været afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder, 1 møde i Aktivitetshuset inkl. et let traktement og 4 møder i Tølløse Lokalarkiv. Desuden afholdtes et konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen den 8. marts. Disse møder suppleres med uformelle opfølgningsmøder efter de forskellige arrangementer, hvor arrangementets forløb evalueres, og der evt. kan samordnes aftaler m.v. Dog kan der ikke træffes egentlige bestyrelsesbeslutninger, da der ikke foreligger en dagsorden, og ofte er ikke alle bestyrelsesmedlemmer tilstede.

To af foreningens bestyrelsesmedlemmer Marina Wijngaard og Carsten Kristoffersen sidder også i brugerrådet for Aktivitetshuset. Foreningens tovholder vedr. aktiviteter i Aktivitetshuset er Kirsten Lousdal. Sv. Aage Jørgensen forsyner redaktøren for Ahusbladet, Lissi Kring Jørgensen, med indlæg om foreningens møder.

Foreningens mangeårige webmaster John Jeppesen er rejst til egnen omkring Kolding i maj måned.  I den forbindelse etablerede foreningen en ny hjemmeside – stadigvæk under www.tølløse.dk  - nu med 2 ansvarlige. Marina Wijngaard, som er webmaster 1 og Carsten Kristoffersen, som er webmaster 2.

Indholdet i den nye hjemmeside adskiller sig meget fra den forrige, men gør jer den ulejlighed at kikke på den ved lejlighed. Faktisk nærmer vi os nu 10.000 fremvisninger på mindre end et år.

Den nye skærpede persondatalov fra EU (GDPR) afstedkom, at Marina Wijngaard og Sv. Aage Jørgensen deltog i et info kursus i kommunalt regi, hvilket rustede os til at udfærdige en skrivelse om foreningens behandling af persondata, som ligger på hjemmesiden, samt et udførligt internt dokument på 3 à 4 – sider, som ved kontrol på forlangende skal kunne fremlægges for Datatilsynet.

 

Årets møder og øvrige aktiviteter:

 

Generalforsamlingen den 8. marts 2018:

Formandens beretning og kassererens blev godkendt uden bemærkninger fra de ca. 50 fremmødte medlemmer. Der var genvalg til alle på valg. Efter generalforsamlingen stod arkivar Inge - Lis Madsen som sædvanlig for den populære holdquiz med 30 lokalhistoriske spørgsmål fra den gamle Tølløse Kommune. Medlemmerne af det vindende hold fik 1 fl. rødvin hver i præmie. I forbindelse med generalforsamlingen var der også rødvin til de medlemmer, som havde været særligt hjælpsomme ved arrangementerne og ved opgaver i Lokalarkivet.

 

Arrangementsudvalget:

I udvalget sidder Sv. Aage Jørgensen (formand) og Carsten Kristoffersen, Vivian Pihl, Grethe Preisler og Ejgil Piil Petersen.

Der var i årets løb pænt fremmøde til vores aftenarrangementer, men alligevel ca. 6 – 7 % færre fremmødte end i forrige sæson. Topscorer, vedr. fremmødte pers. til foredragene, var sognepræst Ole Bach Piekuts foredrag om sin udsendelse til Afghanistan som feltpræst, hvor ca. 85 pers. deltog.

Vores miniudflugt gik til Kongsgården ved Broby syd for Sorø, hvor vi fik en guided rundvisning. Her deltog36 pers. Efterfølgende fik vi et godt traktement og et mindre foredrag af en af guiderne om Kongsgårdens historik. Afslutningsvis var flere på kortere eller længere traveture på stier i området langs Susåen.

I juni afviklede foreningen en byvandring i St. Merløse med 25 deltagere. Ejgil Piil Petersen var guide - og man sluttede byvandringen af med et traktement på Møllevang. I augustmåned deltog foreningen med en oplysningsstand på Tølløse festivalen og sidst på måneden i et åbent hus arrangement i Aktivitetshuset Tølløse, hvor vi bl.a. solgte en del lokalhistoriske publikationer.

Første søndag i september deltog foreningen i Det Store Theselskab på Holbæk Museum, hvor Kirsten Lousdag og Sigrid Jørgensen repræsenterede forening ved en stand med foreningsrelateret materiale. Vejret var rigtig godt på dagen.

Den årlige bustur med 50 deltagere gik til Koldinghus, hvor vi fik en guidet rundvisning efterfulgt af en god frokost i Madkælderen under slottet. Efterfølgende kørte vi til Kongernes Jelling, hvor vi drak kaffe, udendørs inden besøg på museet og de nærmeste omgivelser. Vejret var noget ustabilt, men der var tørvejr på de rigtige tidspunkter. I november var foreningen repræsenteret ved ”Arkivernes dag” i Tølløse Lokalarkiv.

 

Medlemskontakt:

Oplysninger om foreningen kan ses i medlemsbladene og nytårsfolderen og på foreningens nye hjemmeside www.tølløse.dk  som er relativ nem og finde rundt i - dog adskiller siden sig en del fra vores gamle hjemmeside, som var præget af et righoldigt billede materiale, noget som vi med de nye persondataregler er nødsaget til at begrænse. Som sædvanlig er der foromtaler og annoncer i Folkebladet, foromtaler i Nordvestnyt og portalen ”0plev Holbæk”, der synliggør vores arrangementer.

Marina Wijngaard har i årets løb også haft flere lokalhistoriske artikler i ovennævnte blade. Bl.a. om Tølløse Avlsgårds bygninger og Hovstien.

 

Udvalget for offentlig planlægning:

I udvalget sidder Marina Wijngaard (formand) samt Kirsten Lousdal, Erik Lausen og Carsten Kristoffersen. Foreningen har den 18. februar indsendt kommentarer til kommuneplan 2017- 2029 og understreger blandt andet, at den i 2013 indledte kortlægning af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i kommunen omsider må afsluttes og resultatet offentliggøres.

Gode og karakteristiske bygninger i kulturmiljøerne burde søges bevaret. Herunder Avlsgaarden i Gl. Tølløse. Stationsbyernes bybillede skulle ikke ødelægges ved ”sorte” bygninger.

Også fortidsminder og historiske spor i landskabet burde omfattes af kulturmiljøindsatsen. Endvidere burde kommunen sikre, at eksisterende gennemgående stier og markveje blev holdt åbne for færdsel til fods og på cykel i henhold til gældende lovgivning.

Kommunen har pænt takket for modtagelsen og det var så det.

I forbindelse med Avlsgaarden Gl. Tølløse har vi henvendt os til bygningernes nuværende ejer, som har givet tilsagn om, at de karakteristiske gavle i videst muligt omfang vil søges bevaret. Der må vi håbe det bedste.

Foreningens hjertebarn blandt stierne er Hovstien. Bestyrelsen har beskåret hegnet i april. Om stiens fortsatte eksistens er der vekslet mail med Bente Meehan Holbæk kommune og parterne, inklusive Stiftet, er enige om, at stien skal sikres. Den slås af kommunen to gange i sæsonen, hvilket dog ikke er tilstrækkeligt. Hvis nogen har energi til at tage en buskrydder og fjerne generende brændenælder en ekstra gang i sæsonen, vil det være en stor gevinst.

Der vil nu blive opsat informationstavler ved Hovstien, i Nederskoven og ved Tysingestien. Information og materiale er fremsendt til den ansvarlige for disse tavler. Tavlerne skal opfylde kommunens generelle krav.

Det vil derfor ikke længere være foreningen, der tager sig af den opgave, men vi vil få forelagt dem til godkendelse hvad angår de historiske oplysninger.

I forbindelse med Hovstiens tilstand fik vi i september henvendelse fra tre borgere, der ville forhøre sig om vedligeholdelsen. Dette førte til et møde med de interesserede og derefter oprettelse af stigruppen under Fællesskab Tølløse, som vi er repræsenteret i ved Carsten Kristoffersen. Stigruppen fokuserer dog ikke på Hovstien, men på etablering af en sammenhængende stiforbindelse fra ca. Hesle Mølle hen imod Lunderød og derfra langs sporet tilbage til de eksisterende stier i Tølløse By.

 

Økonomiudvalget:

  Udvalget består af Erik Lausen (formand), Kirsten Lousdal, John Jeppesen og Carsten Kristoffersen. Svend Aage Jørgensen deltager som observatør.

Revisorer Bruno Jensen og Poul Andersen. Revisorsuppleant Bent Petersen.

I maj flyttede John Jeppesen sin bopæl til Jylland og har derfor ikke deltaget i udvalgets møde i efteråret. Udvalget siger tak til John for hans positive samarbejde, samtidig ønsker vi John en god og lys fremtid.

I efteråret 2017 tog foreningen initiativ til at indføre MobilePay, således at medlemmer, der er i besiddelse af en SmartPhone, får mulighed for at indbetale beløb til foreningens konto i Danske Bank. Det har været et positivt tiltag, som nogle medlemmer har benyttet sig af.

I 2018 har vi modtaget 22 indbetalinger af kontingenter, men intet er som bekendt gratis. Danske Bank opkræver 0,75 kr. pr. indbetaling, hvilket svarer til, at foreningen har haft en udgift på 16,50 kr. Dette bliver formentlig ingen belastende udgift, skulle en tredjedel af medlemmerne benytte MobilePay bliver udgiften ca. 50,00 kr. Ikke budgetteret udgift i 2018:  indkøb af 1 stk. printer 999,00 kr.

Igennem året 2018 har arbejdet i udvalget været meget roligt og hyggeligt, vi har jævnligt talt sammen om medlemstallet, der ligger omkring 280 og økonomien, som for året viser et overskud på 1083, 00 kr. I budgettet var der beregnet et overskud på 2500 kr.

 


Uformelt lokalhistorisk kontaktforum

 

- lokalhistoriske foreninger i Holbæk Kommune og Dragsholm lokalhistoriske Forening:

 De 7 lokalhistoriske foreninger i Holbæk kommune samt Dragsholm Lokalhistoriske Forening udveksler medlemsblade m.v., noget som til tider kan give inspiration til udflugter og foredragsholdere.

Vi havde den glæde, at Butterup Tuse Lokalhistoriske forening og Tuse Næs Lokalhistoriske Forening bad om at måtte bruge vores skrivelser vedr. den nye persondatalov i deres regi som skabelon. Det fik de lov til, og vi fik lidt rødvin til gengæld, så det var ikke så ringe. Den 22. november var foreningen repræsenteret ved Holbæk Lokalhistoriske Forenings 40 års jubilæum ved Grethe Preisler og Sv. Aage Jørgensen. Jubilæet blev fejret på Holbæk Bibliotek med film, udstilling og traktement.                                                                         

 

DLF – Dansk Lokalhistorisk Forening:

 Foreningen er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF), som er hovedorganisation for landets lokalhistoriske Foreninger. I 2018 blev den årlige generalforsamling, med 2½ dages kursusforløb afholdt i Ribe den 13 - 15. april 2018.

Mødets tema var ”Fæstningsværker i Danmark i nyere tid”. Delegerede fra foreningen, Vivian Pihl, Sigrid Jørgensen og Sv. Aage Jørgensen.

 

Bladudvalget:

 Bladudvalgets medlemmer er Grethe Preisler, Marina Wijngaard, Carsten Kristoffersen, Kirsten Lousdal og formanden Inge-Lis Madsen. Som bekendt kommer der 2 numre om året (forår og efterår) samt den lille folder til nytår med mødeindkaldelse til generalforsamlingen.

Udvalget tager gerne imod ideer og materiale til kommende artikler. Så har du noget liggende i skrivebordsskuffen af lokalhistorisk – eller mere kulturhistorisk art, som du mener kan bruges, er du velkommen til at kontakte et af bladudvalgets medlemmer, der gerne er behjælpelig med den endelige udformning, hvis det ønskes.

 

Tølløse Lokalarkiv:

 Lokalarkivet i Tølløse har åbent 4 timer hver tirsdag eftermiddag. Såvel antallet af besøgende som antallet af stillede spørgsmål steg i 2018, og timetallet slår egentlig ikke til. Arkivet får i dag også mange henvendelser via arkiv.dk – den landsdækkende base, hvor man kan se, hvad der ligger på de fleste af landets lokalarkiver. Det er virkelig en kæmpe landvinding, at den er blevet oprettet!

På ”Arkivernes Dag” den 10. november 2018 var foreningen repræsenteret ved den samlede bestyrelse.

Som vanligt kom der mange gæster (116 stk.) for at se plancheudstillingen med billeder af ”Smukke steder i den gamle Tølløse Kommune”. I lighed med tidligere år stillede bestyrelsen beredvilligt op og hjalp med den praktiske afvikling af dagen – en stor tak for det, siger arkivlederen! Vi havde en god dag, hvor vi fik en god snak med de fremmødte. Der blev solgt en del bøger og vi fik nye medlemmer til foreningen.

I 4 år har Tølløse Lokalarkiv nu hver uge lagt en historie med billeder på arkivets Facebookside. Opslagene bliver set af rigtig mange mennesker, og mange kommenterer dem også, sender flere billeder og giver supplerende oplysninger. Det er en god måde at fortælle områdets historie på og fin PR for arkivet – så det fortsætter i 2019!

 

Afslutningsvis:

På bestyrelsens vegne siger jeg tak til alle jer, der møder frem og deltager i foreningens forskellige arrangementer, vi er jo mange aktører på markedet, som tilbyder diverse arrangementer som foredrag, udflugter m.v. der er i hvert fald rigeligt at vælge imellem på Tølløse Egnen.

Også en stor tak til jer, der ud over bestyrelsen hjælper til med arrangementernes afvikling bl.a. Bente, Preben og Sigrid. Andre har også ydet en særlig indsats i foreningen – derfor en speciel tak til arkivleder Inge - Lis Madsen for husly og kaffe i arkivet til vores bestyrelsesmøder, samt som redaktør af foreningens medlemsblad. I 2017 forfattede Inge-Lis i samarbejde med fotograf Ejlif Rude Jensen publikationen ”Før & Nu i den gamle Tølløse Kommune”, som blev en stor succes og nu tæt på at være udsolgt. Også tak til de 3 medlemmer, som hjælper til i Lokalarkivet; Agnes Saaby, Anne Warberg og Erik Jensen. Tak til Ejlif Rude Jensen for fantastiske fotos. En stor tak til vores husorkester ved Ejgil Piil Petersen og Preben Lousdal. Endelig en tak til John Jeppesen for hans mangeårige indsats i bestyrelsen og som webmaster i 10 år.

Også en personlig tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i det forløbne år.

Beretningen, mødereferat og regnskab vil blive lagt på foreningens hjemmeside under bjælken ”Generalforsamling”.

 

Pbv.

 

Svend Aage Kejlskov Jørgensen

 

Kaffehygge - GF 2019 (foto Ejlif Rude)
Kaffehygge - GF 2019 (foto Ejlif Rude)
Quizz'en (foto Ejlif Rude)
Quizz'en (foto Ejlif Rude)
Næstformanden (foto Ejlif Rude)
Næstformanden (foto Ejlif Rude)
Mere kaffehygge (foto Ejlif Rude)
Mere kaffehygge (foto Ejlif Rude)
Det gælder om at vælge gode makkere til quiz'en
Det gælder om at vælge gode makkere til quiz'en

Referat fra generalforsamlingen den 8. marts 2018

Generalforsamlingen

 

Aktivitetshuset den 8. marts 2018. kl. 19.30

 

Referat
50medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Pkt.1. Valg af stemmetællere: Mogens Helt og Preben Lousdal valgt.

Pkt.2. Valg af dirigent: Niels Jensen valgt. Dirigenten konstaterede, at GF varlovlig indvarslet og erklærede generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

Pkt.3. Formandens beretning: Året 2017 har været et godt foreningsår med en god opbakning til arrangementerne over året. Dog har der været et lille fald i medlemstal, som til dels skyldtes dødsfald. Efter GF i 2017 konstituerede bestyrelsen sig med Sv. Aage Jørgensen som formand, Marina Wijngaard som næstformand, Erik Lausen som kasserer og Ejgil Piil Petersen

som sekretær. Over året er der afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder, hvor medlemmerne på www.tølløse.dk løbende kan følge med i bestyrelsens aktiviteter. Over året er der afholdt foredrag, miniudflugt, byvandring og den store sommerudflugt til det tidligere statsfængsel i Horsens. Der har været kontakt med Holbæk kommune omkring ”Sporet i Tølløse skov” og Gedestien, endvidere er der udfærdiget 2 rapporter af Erik og Marina om Møllerenden – Akvædukten til Elverdamsmøllen ved Roskildevejen. Sv. Aage har dialog med de øvrige lokalhistoriske foreninger med udveksling af medlemsblade m.m. Tre personer har deltaget i D.L.F`s. årlige landsmøde, som i 2017 blev afholdt i Frederikshavn. Bladudvalget har udgivet 2 medlemsblade samt en nytårsfolder. På arkivet var der i november 2017 åbent hus i forbindelse med Arkivernes Dag, som var godt velbesøgt. Der lægges billeder på facebook som bliver set og kommenteret af rigtig mange. 4 frivillige personer hjælper til med opgaver af forskellig karakter på arkivet så en stor tak til Jer for indsatsen. Også en tak til Jer, der yder hjælp når der er behov, og afslutningsvis takker jeg bestyrelsen for et godt samarbejde og god tone over året. Årsberetningen godkendt.


Pkt. 4. Fremlæggelse af regnskab for 2017: jvf. bilag 

Status for 2017 og budget for 2018 på vedhæftede filer.

Regnskab 2017 – Status 2017 – Budget 2018 vedtaget.


Pkt. 5. Kontingent betaling til foreningen uændret.


Pkt. 6. Ingen indkomne forslag.


Pkt. 7. Valg: På valg Sv. Aage Jørgensen. Sv. Aage genvalgt. (bestyrelse) På valg Ejgil Piil Petersen. Ejgil genvalgt. (bestyrelse) På valg Grethe Preisler. Grethe genvalgt. (bestyrelse) På valg Carsten Kristoffersen. Carsten genvalgt. (bestyrelse) På valg John Jeppesen:John genvalgt. (suppleant).

Revisor og revisorsuppleant: på valg Bruno Jensen, genvalgt (revisor for 2 år) På valg Bent Pedersen, genvalgt (revisorsuppleant for 1 år).


Pkt. 8. Eventuelt: Spørgsmål fra Ole Olsen om den gamle stiplan i Tølløse kommune (kirkestier og skole stier, som nu er pløjet op). Kommunen er trængt økonomisk, en reetablering vil nok kræve en stor juridisk indsats. Den gamle stiplan i Tølløse Kommune er delvis indeholdt i Holbæk Kommunes stiplan 2009. Der blev uddelt vin til de personer, som har givet foreningen en hjælpende hånd over året. Generalforsamlingen afsluttet kl. 20,30, Efterfølgende var der quiz med lokalhistoriske spørgsmål og hyggelig sammenkomst.


Den 10. marts 2018


Referent: Ejgil Piil Petersen


Vinderbordet
Aksel S. Jensen, Ester Rasmussen, Mogens Helt, Anne Marie Helt og Bent Petersen.


_______________________________________________________________________________

 


Formandens årsberetning for 2017

Formandens årsberetning for 2017

 

På bestyrelsens vegne berettes som følger:

 

Generelt:
Både positive og lidt negative ting har gjort 2017 til et lidt specielt år i foreningens regi. Som nævnt i nytårsfolderen har foreningen som sædvanlig haft stor opbakning til arrangementer og udflugter, og ved de udendørs arrangementer har vejret artet sig godt. Men efter en lille stigning i medlemstallet sidste år er foreningens medlemstal desværre faldet fra 305 til 280 medlemmer mest pga. mange dødfald blandt vores medlemmer, hvis gennemsnitsalder jo er i den højere ende af livstidsskalaen. Heldigvis er mange nye medlemmer kommet til i årets løb, og det er bestyrelsens store håb, at alle må få mange gode oplevelser i foreningens regi.

 

Bestyrelsens arbejde
Efter generalforsamlingen den 9. marts konstituerede bestyrelsen sig samme aften, som følger.
Formand: Svend Aage Kejlskov Jørgensen. Næstformand: Marina Wijngaard. Kasserer: Erik Lausen.
Sekretær/protokolfører: Ejgil Piil Petersen. Reservekasserer: Carsten Kristoffersen.
Stående udvalg blev nedsat med følgende formænd.
Økonomiudvalg: Formand Erik Lausen
Arrangementsudvalg: Formand Sv. Aage Jørgensen
Udvalg vedr. offentlig planlægning: Marina Wijngaard
Bladudvalg: Formand Inge-Lis Madsen

 

I årets løb har der været afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder, 1 møde i Aktivitetshuset inkl. et let traktement og 4 møder i Tølløse Lokalarkiv. Desuden afholdtes et konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen den 9. marts. Disse møder suppleres med uformelle opfølgningsmøder efter de forskellige arrangementer, hvor arrangementets forløb evalueres, og der evt. kan samordnes aftaler m.v. Dog kan der ikke træffes egentlig bestyrelsesbeslutninger, da der ikke foreligger en dagsorden, og ofte er ikke alle bestyrelsesmedlemmer tilstede.
I februar måned gik Carsten Kristoffersen fra at være suppleant i Aktivitetshusets Brugerråd til at blive brugerrådsmedlem, så vi nu har 2 medlemmer fra bestyrelsen i Brugerrådet, den anden er Marina Wijngaard. Foreningen har også fået en egentlig tovholder fra foreningen i kontakten med Brugerrådet, det er Sv. Aage Jørgensen, der samtidig sørger for at fremsende oplysninger om foreningens aktiviteter i Aktivitetshuset til A-husbladets redaktør, Lissi Kring Jørgensen. I juni måned deltog næstformand Marina Wijngaard i et info møde for nye tilflyttere i No1 og fortalte om foreningens virke i lokalområdet.
Infoskærmen i No1 fungerer godt og vores bidrag er flot repræsenteret på skærmen.

 

-1-


Bestyrelsen kan kun opfordre til, at medlemmerne følger foreningens arbejde ved at gå ind på hjemmesiden www.tølløse.dk og klikke på bjælken ”Protokol” eller nogle af de andre bjælker med oplysninger om afholdte og kommende arrangementer.


Årets møder og øvrige aktiviteter:


Generalforsamlingen den 9. marts 2017:
Formandens beretning og kassererens regnskab blev godkendt uden bemærkninger fra de ca. 60 fremmødte medlemmer. Der var genvalg til alle på valg, men nyvalg til en ledig revisorsuppleant post, som gik til Bent Petersen. Efter generalforsamlingen stod arkivar Inge – Lis Madsen som sædvanlig for den meget populære holdquiz med 30 lokalhistoriske spørgsmål fra den gamle Tølløse Kommune, hvor det vindende hold fik 1 fl rødvin hver i præmie. I forbindelse med generalforsamlingen var der også rødvin til dem af foreningens medlemmer, som i årets løb havde været særlig hjælpsomme ved arrangementer og hjulpet til i lokalarkivet.


Arrangementsudvalget
I udvalget sidder Sv. Aage Jørgensen, som er formand, Carsten Kristoffersen, Vivian Pihl, Grethe Preisler og Ejgil Piil Petersen.
Der var i årets løb pænt fremmøde til vores aftenarrangementer med et snit på 64 fremmødte personer -nogenlunde samme antal fremmøde som i de to forudgående år. Topscorer vedr. fremmødte pers. til foredragene var Ole Schramm, Vipperød, med foredraget om ”Gobelinerne”, hvor 80 personer deltog.
Først i maj måned havde foreningen en miniudflugt til godskollektivet Svanholm, hvor vi fik en guided rundvisning i fantastisk godt vejr. Først i juni måned havde foreningen arrangeret en byvandring i landsbyen Stestrup med Laila Carlsen som guide. 30 personer deltog i arrangementet, som afsluttedes med et traktement, smørebrød og drikkevarer i byparken, hvor foreningen var vært. Sent på aftenen let regn.
Første søndag i september deltog foreningen i Det Store Theselskab på Holbæk Museum, hvor Sigrid og Sv. Aage Jørgensen repræsenterede foreningen ved et bord. Modsat 2016, hvor arrangementet druknede i regn, var vejret her i 2017 helt optimalt.
Den årlige bustur med 50 deltagere gik til Horsens Statsfængsel efterfulgt af en super frokost på Korning Kro. Efterfølgende kørte vi til Fredericia, hvor det blev tid til en smut i byen på egen hånd, inden turen gik mod Sjælland. I det store og hele blev busturen afviklet i tørvejr.


Medlemskontakt

Oplysninger om foreningen kan ses i medlemsbladene/nytårsfolderen og på foreningens hjemmeside www.tølløse.dk På hjemmesiden kan man nu bl.a. se ”Danmark set fra luften” under en ny bjælke ”Luftfoto” som detaljeret viser bygninger i Tåstrup, Ugerløse, Kr. Eskilstrup og Tølløse Sogn. Det er for det meste fotos fra 1950’erne. Foromtaler og annoncer

 

-2-

vedr. aftenmøderne sættes i Midtsjællands Folkeblad samt i Nordvestnyt. Foromtale af arrangementerne bliver også lagt på kulturportalen ”Oplev Holbæk”.


Udvalget vedr. offentlig planlægning

I udvalget sidder Marina Wijngaard, som er formand, Kirsten Lousdal, Erik Lausen, Carsten Kristoffersen.
Foreningens kontakt med det offentlige har først og fremmest drejet sig om Sporet i Tølløse Skov. Det har taget nogen tid at få den sidste strækning af sporet genåbnet, men nu skulle den også være farbar. Bænk og bord ved indgangen til sporet er fornyet og der er ligeledes sat en lille (romantisk) bænk op ved den lille sø. Kommunen pusler med vage planer om naturpleje af det engområde, der ligger langs med Tysinge Å, evt. ved græsning, hvilket kræver, at arealet indhegnes. I årets løb har de 3 kasser med oplysningsfoldere over stien/sporet været tømte gentagne gange og foreningen har suppleret efter behov.

Hvad angår Gedestien eller Hovstien, så har Erik Lausen og Marina Wijngaard gået turen sammen med Bente Meehan og Hans Ejnar Jensen fra Holbæk Kommune for at se på vedligeholdelsesmulighederne. Hans Ejnar påtager sig to slåninger i sæsonen. Mere kan der ikke blive penge til.
For øvrigt er Hovstien sammen med trampestierne på Orø, de eneste stier hvor kommunen slår græsset.
I foråret blev foreningen kontaktet af en borger, som påpegede, at der manglede skiltning på Hovstien, der påbyder hunde i snor. Foreningen kontaktede kommunen, som efterfølgende har bragt skiltningen i orden.
Holbæk Kommune ser helst, at vi eller en gruppe frivillige fra Kvarmløse overtager vedligeholdelsen og mere hyppig slåning af græs. Det mener bestyrelsen ikke, at vi som forening kan påtage os. Stien skal bruges som ”trampesti” og på den måde, skal den holdes fri for bevoksning.
I foråret udfærdigede Erik Lausen og Marina Wijngaard 2 rapporter om Møllerenden – akvædukten til fuglereservatet ved Elverdamsmøllen set i relation til vedligeholdelse af anlægget.
Under den offentlige debat vedr. lukningen af Maglesø Traktørsted havde Marina Wijngaard en artikel i Midtsjællands Folkeblad om traktørstedet set i historisk perspektiv.
Kommuneplan 2017 – 2029 er til høring (frist 26. februar 2018) og bestyrelsen vil indsende kommentarer og anmærkninger, bl.a. om bevarelsen af kulturmiljøet Gl. Tølløse, navnlig Tølløse Avlsgård.


Økonomiudvalget

I udvalget sidder Erik Lausen, som er formand, Kirsten Lousdal, John Jeppesen, Carsten Kristoffersen. Observatør Svend Aage Jørgensen.

 

-3-
Yderligere er der til udvalget knyttet 2 revisorer, der skiftevis vælges på årets generalforsamling, det er på nuværende tidspunkt Bruno Jensen og Poul Andersen, der på medlemmernes vegne gennemgår det af kassereren udarbejdet regnskab og med deres underskrift indstiller, at regnskabet godkendes på generalforsamlingen.
I forbindelse med, at medlemmerne indbetalte kontingenter i januar og februar 2017, var der en del medlemmer, som spurgte til foreningens MobilePay. Vi måtte meddele, at sådan noget havde foreningen ikke. På Arkivernes dag den 11 november 2017 havde vi en del bøger til salg, her blev spørgsmål om MobilePay igen rejst. For at hjælpe medlemmerne så meget som muligt tillod vi, at betalingen kunne foretages på kassererens private MobilePay nummer, så blev beløbene senere overført til foreningens konto. En sådan løsning er selvfølgelig ikke holdbar i længden, derfor vedtog bestyrelsen, at foreningen skulle være med på moden, hvorfor det blev vedtaget, at foreningen fik sin egen MobilePay. Så sagt som gjort, der blev rettet henvendelse til MobilePay Erhverv, vi fik et godt samarbejde i gang, og den 20 november modtog vi de første indbetalinger over MobilePay.
For første gang i foreningens historie har der i 2017 været et underskud i regnskabet, dette underskud er på 12.600 kr. I budgettet var der regnet med et underskud på 5.600 kr. På indtægtssiden har der været en mindre indtægt på ca. 3.000 kr. der er også et tilgodehavende på ca. 2.000 kr., der er indbetalt i 2018.


Uformelt lokalhistorisk kontaktforum
– lokalhistoriske foreninger i Holbæk Kommune og Dragsholm Lokalhistoriske Forening.

Lokalhistoriske foreninger i Holbæk Kommune er: Lokalhistorisk Forening Butterup og Tuse sogne, Tuse Næs Lokalhistorisk Forening, Lokalhistorisk Forening Jernløse, Svinninge Lokalhistoriske Forening, Tornved
Lokalhistoriske forening og Lokalhistorisk Forening Holbæk, så det bliver i alt 7 foreninger i kommunen.
Sv. Aage Jørgensen er kontaktperson til de øvrige foreninger, og der udveksles medlemsblade, som tid til anden giver gode input og bl.a. ideer til foredragsholdere. Yderligere oplysninger om aktiviteterne i de forskellige foreninger kan findes på deres hjemmesider evt. via vores hjemmeside, hvor vi har link til dem. Flere foreninger udgiver 3 – 4 medlemsblade om året, men indholdsmæssigt ligger indholdet og antallet af sider langt fra indholdet i vores forenings medlemsblad, hvor indholdet generelt ligger på et højt professionelt niveau.

DLF – Dansk Lokalhistorisk Forening

Foreningen er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF), som er hovedorganisation for landets lokalhistoriske foreninger. I 2017 blev den årlige generalforsamling, med 2½ dages
kursusforløb, afholdt i Frederikshavn - delvis pga. 50 års jubilæet, da foreningen blev stiftet i 1967 også dengang i Frederikshavn.

 

-4-


Årsmødet strækker sig fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag denne gang fra 31. marts til den 2. april. På grund af jubilæet var der officiel modtagelse i Krudtårnet ved Frederikhavns borgmester Birgit Hansen, som ud over en flot tale også udskænkede små skarpe af lokalproduceret snaps. Før borgmesterens velkomst var der salut (Danske løsen) v/Fladstrands Artillerie Corps i historiske dragter og i røg og damp fra kanonerne. Næste formiddag sejlede deltagerne i 3 fiskerbåde til de historiske øer Hirsholmene med en lokal guide, som på alle måder sørgede for, at vi fik et spændende ophold på øerne.
Ellers var dagene besat med diverse foredrag i relation til årsmødets tema ”Kystkultur – fiskeri, færger og fæstninger”. I perioden blev der afviklet 5 foredrag i relation til årets tema og holdt den årlige generalforsamling, hvor DLF’s kasserer Verner Hansen, Skanderborg, afgik på grund af skrantende helbred og blev erstattet af Flemming Bruun, Gladsaxe, som også er blevet DLF’s webmaster. Flemming er it - uddannet og har siden GF givet DLF’s hjemmeside et stort løft, hvilket var hårdt tiltrængt.Fra foreningen deltog Vivian Pihl, Sigrid Jørgensen og Sv. Aage Jørgensen. Årsmødet 2018 vil blive afholdt i Ribe under temaet ”Befæstningsværker i Danmark i nyere tid”. Sidste nyt er, at DLF arrangerer historiske rejser i samarbejde med www.historiske-dage-rejser.dk


Bladudvalget

I bladudvalget sidder Inge-Lis Madsen, som er formand, Grethe Preisler, Marina Wijngaard, Carsten Kristoffersen og Kirsten Lousdal. De er til stadighed på jagt efter nye artikler. Så har du et manuskript liggende i skrivebordsskuffen, som du mener kan bruges i foreningens blad, eller har du noget at fortælle, der kan bruges i en artikel, så kontakt et af bladudvalgets medlemmer – de vil gerne være behjælpelig med den endelige udformning.
Outputtet af udvalgets arbejde er udgivelsen af 2 medlemsblade om året (forår og efterår) samt en folder til nytår med indkaldelse til generalforsamlingen i marts.
Indholdet i medlemsbladet er en blanding af kortere og længere artikler af lokalhistorisk – og / eller mere kulturhistorisk art. Med i bladet er der også en arrangementsliste, der dækker et år frem i tiden, samt beskrivelse af kommende byvandringer, udflugter m.v.


Tølløse Lokalarkiv:

I Lokalarkivet er der stadig masser at se til – og heldigvis for det! Der bliver modtaget mange afleveringer
Og både lokale og folk ude fra kommer og søger oplysninger i arkivets samlinger. Selv om slægtsforskere i dag kan finde rigtig meget på nettet, kommer der også stadig nogle af slagsen for at få et godt råd, hvis de er kørt fast.
De sidste 3 år er der hver uge blevet lagt billeder og historier ud på Tølløse Lokalarkivs Facebook-side – i alt er det blevet til 52 opslag i 2017. Det er noget, der bliver set og læst af rigtig mange mennesker, ikke blot her fra området, men også af folk, der bare har en eller

anden tilknytning til Tølløse-området. Mellem 1000 og 1500 er hver uge inde og kikke, og mange kommenterer, det der bliver bragt – det er bare en fornøjelse!

 

-5-

I slutningen af 2017 udkom hæftet ”Før og Nu i den gamle Tølløse Kommune” i et samarbejde mellem Lokalarkivet og Lokalhistorisk Forening. Det var et tidskrævende projekt, men også sjovt at arbejde med. Heldigvis er hæftet blevet vel modtaget og købt af mange. Bl.a. har SuperBrugsen Tølløse været et godt salgssted.
Som tidligere år markerede Tølløse Lokalarkiv også i 2017 ”Arkivernes Dag” med åbent hus og udstilling – denne gang over temaet ”Arbejde og fritid i den gamle Tølløse Kommune”. Mange lagde vejen forbi på arkivdagen, hvor bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening hjalp til med den praktiske afvikling. En stor tak for det - fra arkivlederen!
I Lokalarkivet hjælper 4 frivillige til, der alle er medlemmer af Lokalhistorisk Forening. Anne Warberg og Agnes Saaby scanner og registrerer billeder, Erik Jensen klipper og arkiverer lokale nyheder fra Nordvestnyt og Dagbladet, og Ejlif Rude Jensen står parat med fotoapparatet, når der er brug for det. Også en stor tak til de 4 hjælpere.


Afslutningsvis

På bestyrelsens vegne siger jeg tak til alle jer, der møder op til de forskellige arrangementer i foreningen. Det er meget vigtigt med opbakning og fremmøde til vores arrangementer. Der er jo også rigtig mange andre aktører, der byder sig til med delvis lignende arrangementer i den gamle Tølløse Kommune.
Også en stor tak til jer, der ud over bestyrelsen hjælper til med arrangementernes afvikling bl.a. Bente, Preben og Sigrid. Andre har også ydet en særlig indsats over for foreningen – derfor en speciel tak til arkivleder Inge-Lis Madsen for husly og kaffe til vores bestyrelsesmøder i Lokalarkivet – samt hendes indsats som formand for bladudvalget/hæftet ” Før & Nu og quiz’en”. En tak til Ejlif Rude Jensen, som altid er klar med sit fotoapparat, når der skal tages billeder til Lokalarkivet eller foreningen. Også en tak til de 3 medlemmer, som hjælper til i Lokalarkivet, Agnes Saaby, Anne Warberg og Erik Jensen. Sidst en tak til Preben og Ejgil ”vores lille husorkester”, som spiller til sangene ved vores aftenmøder.
Også en personlig tak til den øvrige bestyrelse for godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år, de forskellige poster er jo fordelt efter interesse og evner, så vi supplerer hinanden særdeles godt – og der er en god tone i bestyrelsen.


På bestyrelsen vegne:


Svend Aage Kejlskov Jørgensen


______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

-6-


Regnskab


Regnskab 2017
Udgifter:                                                                          Indtægter:                         
Bager/købmand            10779,00 kr.                            Kontingent                         38305,00 kr.
Indkøb Før og nu            7844,00 kr.                            Kaffesalg                               9824,00 kr.
Foredragsholder            11530,00 kr.                           Salg af hæfter                        600,00 kr.
Bladudgivelse                 13225,00 kr.                          Salg af Før og Nu                   5950,00 kr.
Honorar/formand             500,00 kr.                            Udflugt deltagerbet.            35050,00 kr.
Honorar /kasser er            500,00 kr.                           Total indtægt                     89729,00 


Udflugt til Horsens        35098,00 kr.                                                Underskud      12615,00 kr.                 

Annoncer                          8863.00 kr.
Konferencer                      4579,00 kr.
Rejseudgifter                      324,00 kr.
Konsulentbistand               1975,00 kr.
Kontingenter                    1600,00 kr.
Kontorartikler                   4000,00 kr.
Porto/gebyr                        859,00 kr.
Diverse                                668,00 kr.
Total udgift                  102.344,00 kr.                                    Balance: 102.344,00 kr. 


Balance                           102344,00 kr.                                                 


Status for 2017 og budget for 2018 på vedhæftede filer
Regnskab 2017 – Status 2017 – Budget 2018 vedtaget.