Referat fra

Bestyrelsesmødet

Torsdag den 26. oktober 2023. kl. 16.00 til 17.30

Arkivet

 

Afbud : Ingen

  

 1.      Dagsorden: godkendt som den fremgår af referatet..

      2.      Referatet fra mødet den 30. august 2023: godkendt.

      3.       Meddelelser fra formanden

               Voldstedet

                Der er udvekslet mail om det fredede voldsted ved Kvarmløsegård med de relevante aktører.

                Kommunen kan ikke blande sig, da stedet er privatejet. De vil derfor ikke sætte et infoskilt op.

                ROMU har svaret og påpeget, at det kun er staten og kommunen, der har pligt til at pleje anlæg på deres                      arealer.

               Ejerne skal selv rette henvendelse til de pågældende instanser og søge om tilladelse til f.eks. at rense                            voldgraven for væltede træer m.m.

 

               Beslutning: Foreningen holder fortsat øje med anlæggets tilstand, og køber et mere holdbart info-skilt.                         Ellers betragtes sagen som afsluttet.

 

               Nyttige links:

https://slks.dk/omraader/kulturarv/beskyttede-fortidsminder/information-til-myndigheder/pleje-af-fortidsminder

 

https://slks.dk/fileadmin/_migrated/content_uploads/fortidsminder_plejevejledning.pdf

 

 

 

       4.  Meddelelser fra næstformanden

Ingen meddelelser. Inge-Lis har fået forlænget ansættelsen  hele 2024.

 

       5.   Meddelelser fra kassereren

            Orientering om økonomien: Vi runder nu måske året 2023 med et lille overskud.

            Det nye gebyr ordning med MobilePay: det skulle blive lidt billigere.

            Beslutning om ikke at annoncere fastholdes i 2024.

            Der udsendes e-mail og brev til de sidste medlemmer, som ikke har oplyst e-mail. Desuden  bringes aktuelle                meddelelser på facebook og hjemmesiden.

  

          Beslutning: medlemmer af bestyrelsen betaler ikke til de almindelige møder, men til udflugter m.m.

 

       6.   Meddelelser fra webmaster.

             Orienterede om QR koder til skilte.

 

      7.    Tilrettelæggelse af næste møde.

             Mødet 9/11 2023 er der styr på. Mødet starter kl. 19:30 og vi mødes kl. 19:00 i No1.

 

      8.    Arkivernes Dag

             Den 11. november 2023 kl. 10-13 på biblioteket. Inge-Lis har udarbejdet plancher til dagen samt spørgsmål                 til konkurrencen. Carsten, Hanne og Malene hjælper om fredagen med opsætningen af plancherne.

            Grethe Preisler kontaktes, ellers vil Malene hjælpe med æblekagen.

             Alle, der har mulighed herfor, møder lørdag på biblioteket. Der opsættes et lille bord med hæfter, blade m.m.               der sælges til normal pris.

 

       9. Årsprogram 2024

          Forslag blev gennemgået. Programmet offentliggøres i Nytårsbrevet.

          Januar og februar møderne er på plads.

          Marts: Generalforsamling – suppleant Anne Warberg meddelte, at hun ikke genopstiller.

          Punkt på dagsordenen: Er medlemmerne villige til at betale til /deltage i bustur i det kommende år evt. til                    Anneberg/Odsherred.

          April: St. Merløse – en bygd, et herred og en landsby med station (Marina)
          Maj: Historiske Skibe - Holbæk Havn. (Marina kontakter)

         Juni: byvandring i Kvarmløse med Terkel, Kjeld undersøger.

       

       10. Opfølgning af løbende sager

 

            a)    Pumpehuset: Eskild orienterede om besigtigelse af pumpehuset. Der kræves byggetilladelse til                                     forstærkning af etageadskillelsen mm. Eskild ansøger Holbæk Kommune.

Frist for anvendelse af de bevilgede kr. 50.000 er 8. april 2024.

             b) 150-års jubilæet:

                  Selve jubilæumsdagen er den 29. juni 2025.  Kjeld og Inge-Lis orienterede om jubilæumsgruppens tiltag.

                  Der er oprettet en hjemmeside www.tollose150.dk og en gruppe på facebook Tølløse150.

                  De tre sider af sagen:

 1. DSB/BaneDanmark skal stå for jubilæumskørsel på hele strækningen, herunder evt. med deltagelse af medlemmer af den kgl. familie.
 2. I hele 2025 forskellige arrangementer m.m. af selve Tølløse stationsby.(foreninger m.m.)
 3. Forslag til Lokalhistorisk Forenings bidrag:
  Foredrag i januar 2025 om Byen og banen. (Marina)

Foredrag ved Ole Munk Plum (Kjeld forhører sig.)

September 2025 togudflugt til Jernbanemuseet i Odense?

 

          11. Eventuelt: intet

 

          12.  Tid og sted for næste møde

 

 

Onsdag den 29. november 2023
kl. 16.00 til 17:30 i Arkivet

 

Referent: Kirsten Holm Iversen

Referat fra

Bestyrelsesmødet

Onsdag den 30. august 2023. kl. 16.00 til 17.30

Arkivet

  

Afbud: Kirsten Holm Iversen, Malene Jensen  

 

 

 1. Dagsordenen: godkendt som den fremgår af referatet.
 2. Referatet fra mødet den 25. maj 2023: godkendt.
 3.  Meddelelser fra formanden

   Vi har fået besked om, at trappeflytning i Aktivitetshuset vil begynde i starten af oktober. Caféen vil derfor ikke være tilgængelig frem til den første uge af december.

   Arbejdet udføres af lokale håndværkere.

   Vi har anmodet No1 om at bruge lokalet. Vore mødedatoer falder imidlertid sammen med fælles spisning. Vi flytter derfor i de tre måneder vores mødetidspunkt tilbage til kl. 19.30.


   Vi har modtaget efterårsprogrammet fra Lokalhistorisk Forening Jernløse. Jvf. hjemmesiden.


  1. Meddelelser fra næstformanden

    Bladet for efteråret 2023 sendes til trykning den 1. sept.

    Udleveres til omfordeling onsdag den 27. sept. Fordelingsmøde: kl. 10.00 i Arkivet.

    1. november: Arkivernes Dag.


     5.      Meddelelser fra kassereren

     Kjeld fremlagde regnskabet pr. 30. august. Intet at bemærke. Antal medlemmer 245.

     I restance 4 par og 7 enlige. De vil blive tilsendt en sidste rykker.

      

     6.      Meddelelser fra webmaster. Intet at bemærke.


      

     7.     Tilrettelæggelse af turen til Ringsted

        Antal tilmeldte pr. 30. aug:17

        Hvis vejret tillader det, tager vi en kop kaffe efter rundvisningen.

        Det må tages op til overvejelse, om udflugter af denne art har medlemmernes interesse.

      

     8.    Årsprogram 2024

     Der er reserveret foredragsholdere til hhv. januar og februar. Jvf. Bladet/hjemmesiden.


       

      9.   Løbende sager

      1. Pumpehuset – intet nyt. Frist for anvendelsen af de bevilgede 50.000 kr.: 8. april.
      2. 150-års jubilæet

            Koordinationsmøde med DSB: den 25. oktober.

             Stormøde med de interesserede foreninger m.m. den 14. november.

            3. El-værket

      Der er planlagt et pop-up event lørdag den 9. september fra kl. 10.00 til 12.00. Der vil man kunne få mere at vide om planerne for istandsættelse og anvendelse af Tølløses ældste industribygning.

       

      10.  Eventuelt:

       

      11. Tid og sted for næste møde:

       

      Torsdag den 26. oktober

         Kl. 16.00 til 17.30 i Arkivet